Úlohy a ciele Európskej centrálnej banky

Európska centrálna banka má najvyššiu rozhodovaciu právomoc v rámci pôsobenia v eurosystéme. V spolupráci s centrálnymi bankami krajín Európskej únie je jej prioritnou úlohou udržiavať cenovú stabilitu a podporovať kúpnu silu jednotnej meny.

Európska centrálna banka chráni hodnotu eura a vytvára jednotný systém dohľadu, a to nielen v menovej politike. Zastrešuje celý rad úloh stanovených v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Na základe Zmluvy o fungovaní EÚ sa hlavné úlohy v rámci Eurosystému opierajú o definovanie a vykonávanie menovej politiky a devízových operácií. ECB má podporovať fungovanie platobných systémov a má výlučné právo rozhodovať o vydávaní bankoviek v eurozóne. Na európskom, respektíve medzinárodnom finančnom trhu udržiava pracovné vzťahy s príslušnými inštitúciami v rámci EÚ a na základe konkrétnych situácií aj za jej hranicami.

Rozhodnutia a komunikačný potenciál ECB

Rozhodovacie orgány v rámci pôsobenia ECB tvorí šesť členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk devätnástich krajín eurozóny. Rada guvernérov zasadá dvakrát za mesiac vo Frankfurte nad Mohanom, v sídle ECB. V rámci rozhodnutí o menovej politike sa podrobne zdôvodňujú a prediskutujú na tlačovej konferencii. Tá sa koná každých šesť týždňov.

Zaujímavosťou je aj systém rotácie hlasovacích práv. Od 01. 01. 2015 sa guvernéri vo výkone hlasovacích práv striedajú. Vyplynulo to zo zmluvy o EÚ, keď počet guvernérov prekročí počet 18. To sa udialo presne 1. januára 2015 po vstupe Litvy do Eurozóny.

Zodpovednosť a plnenie jednotlivých úloh v oblasti bankového dohľadu bližšie upravuje Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a ECB. Memorandum o porozumení stanovuje povinnosti a ciele medzi Radou EÚ a ECB. Rozhodnutia pre širokú európsku verejnosť sú sprístupnené aj pomocou ďalších komunikačných kanálov. Okrem tlačových konferencií je to Ekonomický bulletin a napríklad aj Týždenné finančné výkazy.

Zdroj: www.ecb.europa.eu

Foto: pixabay.com