Čo je OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) a RZV (rozšírená zodpovednosť výrobcov)?

Ak ste výrobca obalov alebo neobalových výrobkov, neuniknú vám pojmy ako zákon o odpadoch,   OZV alebo inak organizácia zodpovednosti výrobcov, či RZV ako rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Čo je OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov)?

Podľa § 28 zákona č. 79/2015 o odpadoch je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. OZV (predtým “oprávnená organizácia”) je neziskovou organizáciou.

Zjednodušene povedané, OZV je právnická osoba (subjekt) prijímajúca recyklačné poplatky od výrobcov uvádzajúcich na trh výrobky, ktoré sa časom stanú súčasťou komunálneho odpadu (napr. obaly). OZV majú následne povinnosť uhradiť obciam, s ktorými majú podpísané zmluvy, všetky náklady na triedený zber vybraných zložiek komunálneho odpadu. Medzi ich povinnosti patrí aj propagačná, osvetová a výchovno – vzdelávacia činnosť. Každá samospráva na Slovensku musí mať uzavretú zmluvu s  OZV.

Každá OZV podlieha autorizácii v zodpovednosti Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo zároveň vedie verejný register týchto združení výrobcov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov uzatvára zmluvy aj so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečila fungovanie a zmysel triedeného zberu. Úlohou týchto špecializovaných organizácií je odborne a efektívne riadiť triedený odpad a spolupracovať s obcami a mestami pri jeho zabezpečení.

Čo je to rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)?

Jedná sa o súhrn povinností výrobcu, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu. Ich cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia. Ide o dôležitý ekonomický nástroj odpadového hospodárstva v Európe.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na vyhradený výrobok, ktorý patrí do jednej zo skupín: obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky a vozidlá.

Foto: pixabay.com